Test

Onderwijs in Gambia

Onderwijs in Gambia

Uit de laatst bekende gegevens blijkt dat 37% van de bevolking geschoold is. Een aanmerkelijk hoger percentage kan lezen en schrijven. De achterstand op het gebied van basiseducatie wordt redelijk snel ingelopen. De Gambiaanse overheid geeft ongeveer 4% van het nationale inkomen uit aan onderwijs. Men onderscheidt lager, middelbaar en hoger onderwijs.

Hoeveel kinderen volgen onderwijs?
De Gambiaanse kinderen volgen gemiddeld 8 jaar onderwijs. De cijfers maken duidelijk dat er nog steeds voorrang wordt gegeven aan jongens. Ongeveer 51% van de Gambianen van 15 jaar en ouder kan lezen en schrijven, van wie 61 % mannen en slechts 42% vrouwen. Omdat er geen leerplicht bestaat geeft het ook niet wanneer de kinderen voor het eerst naar school gaan. Meestal is dat op vijf- of zesjarige leeftijd. Daar wordt weleens van afgeweken, maar men geeft er de voorkeur aan de kinderen zo vroeg mogelijk onderwijs te Iaten volgen. Op veel plaatsen in het land is de inbreng van kinderen bij het werk onontbeerlijk zodat men ze, zodra ze inzetbaar zijn op het land of in de huishouding, ook jong van school kan halen en ze tóch lezen, schrijven en rekenen geleerd hebben. Het resultaat van deze methodiek is, dat de helft van de kinderen op het platteland geen vervolgopleiding volgt. Een belangrijk gedeelte ervan maakt zelfs de basisopleiding niet af. Op het platteland wordt meer dan 20% van de 5- tot 14-jarigen daadwerkelijk ingezet bij de arbeid op het land. Geen wonder dat de Engelse taal, de taal waarin het onderwijs plaatsvindt, buiten de steden door velen zeer beperkt gesproken wordt. Er is overigens altijd voldoende kennis aanwezig om een gesprek te voeren en om informatie uit te wisselen.

Lager onderwijs.
Het lager (basis)onderwijs (lower basic school) is gratis, hoewel altijd een bijdrage gevraagd zal worden voor het schoolfonds, terwijl de boeken, schriften, pennen, e.d. (soms te huur) eveneens voor rekening van de ouders komen. Bovendien is het verplicht om een schooluniform te dragen waarvan de kosten ook door de ouders worden gedragen. Het uniform is symbool voor de gelijkheid van de kinderen. De stichting Buganala bekostigt uniformen als de ouders zeer arm zijn of de kinderen weeskind zijn. De duur van de basisopleiding is, nét als bij ons, zes jaar. Als de kinderen voor het eerst op school komen, spreken ze hun stamtaal. De officiële taal van Gambia is Engels. Daarnaast wordt onderwijs gegeven in het Arabisch. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de algemene taalbeheersing niet groot is.

Bekostiging van de scholen.
De meeste scholen worden gesticht en onderhouden door de overheid, maar men kent ook particuliere scholen. Bij deze scholen worden alle kosten door de ouders gedragen, zodat de prijs voor het volgen van onderwijs op deze scholen uiteen kan lopen. Deze scholen worden ngo-scholen genoemd (Non Governmental Organisation). Deze afkorting komt u oók tegen bij vele hulpverlenende organisaties. Het houdt in dat men zonder hulp van de overheid iets tot stand probeert te brengen. De Buganalaschool (nurseryschool) in Naneto is een voorbeeld van zo’n school.
De regering verleent wel andere faciliteiten bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van grond.

Godsdienstige achtergrond.
Er valt ook onderscheid te maken tussen scholen die door of vanuit een godsdienstige groepering gesticht zijn (anders dan de islam) en de overige scholen. Op alle overige scholen wordt de koran onderwezen. ln verband daarmee is het volgen van lessen in de Arabische taal verplicht, de koran is in die taal geschreven en om de leer goed te begrijpen is kennis van het Arabisch noodzakelijk. U zult overigens zelden Arabisch horen spreken. Aan de meeste scholen is een onderwijzer verbonden die in alle klassen de islam onderwijst. Aangezien de kinderen als ze op school komen alleen hun stamtaal spreken en onderwijs moeten volgen in het Engels, is het leren van het Arabisch een grote opgave.

Middelbaar en hoger onderwijs.
De middelbare en hogere scholen zijn niet gratis. Er zijn geen hogere technische scholen. Het Gambia College biedt hoger onderwijs aan in de sectoren gezondheidszorg, landbouw en onderwijs. Voor de training van de leraren op de Buganala-scholen hebben we regelmatig contact met het Gambia College.